Innhold:

1. Dine oppgaver som verneombudet

Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiver skal:
Hovedoppgaver Arbeidsmiljøloven § 6-2 og 6-3 forteller hvilke oppgaver og fullmakter du har som verneombud.

2. Stansingsretten

Retten til å stanse arbeidet Er det en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse og faren ikke kan avverges på en annen måte, har du rett til å stanse arbeidet. Stansingen er gjeldende inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette.

3. Aktiv tilsynsoppgave

Verneombudet må arbeide aktivt Som verneombud er du forventet å ha en mer aktiv rolle enn bare å ta stilling til arbeidskollegaers henvendelser om forhold som bør rettes opp.

4. Oppsummering

Notater

Innhold

 1. Dine oppgaver som verneombud
 2. Stansingretten
 3. Aktiv tilsynsoppgave
 4. Oppsummering

1. Dine oppgaver som verneombudet

 • Hovedoppgaver Arbeidsmiljøloven § 6-2 og 6-3 forteller hvilke oppgaver og fullmakter du har som verneombud.
  • Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker. Dette medfører ansvaret for å kontrollere at arbeidsmiljøet etterlever lovens krav
  • Verneombudene skal føre tilsyn med at Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt
  • Arbeidsgiveren har plikt til å ta verneombudet med på råd i alle saker som angår arbeidsmiljøet. Dette omfatter både fysiske og psykiske arbeidsmiljøforhold

2. Stansingsretten

 • Retten til å stanse arbeidet Er det en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse og faren ikke kan avverges på en annen måte, har du rett til å stanse arbeidet. Stansingen er gjeldende inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette.
  • Dersom et verneombud blir kjent med forhold som kan føre til ulykker eller helsefare har vedkommende plikt til umiddelbart å varsle arbeidstakerne på stedet.
  • Dersom arbeidstakerne ikke tar hensyn til meldingene innen rimelig tid, skal Arbeidstilsynet og Arbeidsmiljøutvalget varsles.

3. Aktiv tilsynsoppgave

 • Verneombudet må arbeide aktivt Som verneombud er du forventet å ha en mer aktiv rolle enn bare å ta stilling til arbeidskollegaers henvendelser om forhold som bør rettes opp.
  • Iverksett vernerunder for å avdekke feil og mangler som må rettes opp i ditt verneområde.
  • Sørg for straks å få rettet opp det kan som kan endres raskt og med enkle midler. Det er samtidig viktig å notere ned hva som skal gjøres og hvem som skal gjennomføre det.
  • Snakk med dine arbeidskollegaer om potensielle risikoer for helse, miljø og sikkerhet ved arbeidsplassen.

4. Oppsummering

 • Notater
  • Hovedoppgaver: Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker.
  • Stansingretten: Er det umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, har du rett til å stanse arbeidet.
  • Aktivt tilsyn: Verneombudene skal føre tilsyn for å sikre at Arbeidsmiljølovens krav til HMS blir oppfylt.