Vilkår

 1. Definisjoner
  • Ved bestilling av varer/tjenester av CloudQ AS org: 924 352 922 (Betegnes heretter Arbeidsmiljokurs) godkjenner kunden gjeldende avtalevilkår.
  • Fysisk eller juridisk person som på vegne av et foretak bestiller et produkt og/eller tegner en avtale med Arbeidsmiljokurs er ansvarlig for bestillingen (betegnes heretter som Kunden). Foretar bestiller av produktet bestillinger på vegne av foretaket uten tilstrekkelig fullmakt/prokura/signaturrett er bestiller personlig og sammen med foretaket solidarisk ansvarlig for foretakets betalingsforpliktelser for det bestilte produktet overfor Arbeidsmiljokurs.
 2. Inngåelse av avtalen
  • Avtalen anses som inngått når Kunden gjennom registreringsskjema har registrert person og bedriftsinformasjon samt lest og godkjent Arbeidsmiljokurs sine avtalevilkår.
  • Leveransen er fullført og bindende inngått når Kunden har mottatt bekreftelse via e-post med brukernavn og passord (kun brukernavn ved påmelding til kurs) til tjenesten Kunden har bestilt/meldt seg på.
  • Kostnadsfri kundestøtte per e-post inngår i avtalen.
  • Ved endring av kursdeltakers navn eller bedriftsinformasjon etter registrering er gjennomført, påløper et endingsgebyr på kr. 650,- herunder manuelle endringer av kursbevis.
 3. Kundens rettigheter og plikter
  • Ved inngåelse av avtalen får Kunden tilgang til sine produkter via en egen bruker og innlogging på https://arbeidsmiljokurs.no
  • Kunden er selv ansvarlig for å administrere og nyttiggjøre seg av produktene.
  • Arbeidsmiljokurs eier produktene og Kunden kan disponere dets data internt i bedriften og relevante aktører.
  • Det er ingen bindingstid for kurs. Kostnaden er derfor en engangskostnad og kunden vil ha tilgang til kurset i tre mnd.
  • Alle skriftlige meddelelser fra Arbeidsmiljokurs til Kunden foretas via e-post. Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer, fakturaer, samt eventuelle purringer og rettslige varsler.
  • Kunden er ansvarlig for at korrekt e-post adresse til enhver tid er gjort kjent og tilgjengelig for Arbeidsmiljokurs.
  • Kunden er selv ansvarlig for å tilgjengeliggjøre korrekte opplysninger som er nødvendig for Arbeidsmiljokurs å kunne utføre bestilte tjenester på en tilfredsstillende måte.
  • Kunde har selv ansvar for at korrekt firma- og kontaktopplysninger er registrert under bestillingen. Det samme gjelder kontaktinformasjon til kursdeltaker. Dersom dette ikke er korrekt registrert kan ikke Arbeidsmiljokurs garantere for at deltaker får tilsendt relevant informasjon i forkant og etterkant av kurs deltakelse.
 4. Arbeidsmiljokurs sine plikter
  • Arbeidsmiljokurs forplikter seg til å ikke gi uvedkommende opplysninger som Arbeidsmiljokurs mottar i forbindelse med tegning av avtalen.
  • Arbeidsmiljokurs eventuelle erstatningsansvar ovenfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende regler, men er i alle tilfeller begrenset til kontraktsverdi oppad begrenses til 500 NOK.
  • Arbeidsmiljokurs fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap, som følge av feil på nettsiden, kursmateriell eller servers nedetid.
  • Nettsiden vil kunne være utilgjengelig i korte perioder grunnet oppdateringer, teknisk vedlikehold og lignende.
  • Arbeidsmiljokurs forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene uten å informere Kunden om dette.
  • Arbeidsmiljokurs forplikter seg til å meddele eventuelle prisendringer til kunden senest en måned før endringene vil tre i kraft, men unntak av pris reduksjon på eksisterende tidspunkt.
  • Arbeidsmiljokurs skal sørge for at selskapets Internett tjenester enten gjennom egen web-tjener eller gjennom samarbeidspartner(e) har høyest mulig oppetid og er tilgjengelig for kunden.
  • Arbeidsmiljokurs forbeholder seg retten til å benytte kundens logo og navn som kundereferanse
 5. Betalingsbetingelser
  • Kunden betaler de enhver tid gjeldende priser for de tjeneste som er tilgjengeliggjort av Arbeidsmiljokurs og som beskrives på arbeidsmiljokurs.no
  • Alle priser oppgis uten MVA. til bedriftskunder.
 6. Fakturering
  • Alle kurspåmeldinger og HMS-kort er bindende og faktureres fortløpende ved bestilling.
  • Faktura sendes fortrinnsvis igjennom EHF, dersom ikke Kunden har avtale om EHF vil fakturaen sendes til den registrerte e-post adressen.
  • Faktura utsendes normalt i løpet av en uke etter bestilling er mottatt, med 14 dagers forfall.
  • Unntak for virksomheter som er pålagt andre betalingsbetingelser (utenlandske fakturamottak, internasjonale morselskap og kommuner/fylkeskommuner).
  • Ved forsinket betaling av forfalt faktura til Arbeidsmiljokurs beregnes forsinkelsesrenter og kompensasjon for inndrivelseskostnader etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 2 og § 3a. Dersom utestående betaling ikke er innbetalt innen 17 dager etter forfall kan forholdet oversendt til inkasso hvor de tilhørende omkostningene blir avkrevd av kunde.
 7. Angrefrist
  • HMS-kursene er tilgjengeliggjort kun til bedriftskunder og det gis således ingen angrefrist.
 8. Overdragelse
  • Arbeidsmiljokurs kan overdra denne avtalen til en tredjepart på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra Kunden.
  • Kunden kan ikke overdra tjenester, abonnement eller andre produkter til andre uten skriftlig fullmakt fra Arbeidsmiljokurs.
 9. Force Majeure
  • Arbeidsmiljokurs kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold utenfor Arbeidsmiljokurs sin kontroll, slik som streik, feil hos underleverandør, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.
 10. Tvister. Avtalt verneting
  • Ved tvist mellom Kunden og Arbeidsmiljokurs skal forhold alle forhold som springer ut av denne avtalen bringes inn for Tønsberg forliksråd/tingrett. Et eventuelt erstatningsansvar fremmet av Kunden mot Arbeidsmiljokurs er begrenset til kontraktsverdien oppad begrenses til 500 NOK.
  • Krav om erstatning må senest skriftlig fremmes en måned etter at forholdet ble kjent for Kunden eller Arbeidsmiljokurs, eller senest 14 dager etter at man gjennom kommunikasjon/møter har påvist at det er en uenighet.

Versjon 1. 02/2020