Forsvarligshetsvurdering

HMS-Kurs for verneombud skal i utgangspunktet være på minimum 40 timer, men partene i virksomheten kan bli enige om at det både er hensiktsmessig og forsvarlig med kortere opplæring.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19: Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Kilde: Lovdata

Hva skal avtales?

I §3-19 står det konkret at det skal være enighet blant partene om at det er forsvarlig utifra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Partene er i dette tilfellet arbeidsgiver og de ansatte, gjerne representert med tillitsvalgt eller AMU eller tilsvarende. Dersom partene er enige om at det er hensiktsmessig og forsvarlig å fravike kravet om 40-timerskurs, skal dette dokumenteres i en skriftlig avtale. En slik avtale kan lastes ned på siden for HMS-kurs for verneombud.

Det må gjennomføres en forsvarligshetsvurdering

Det skal i tilleg til avtale om kortere opplæring gjøres en forsvarlighetsvurdering. Det er altså ikke kun tilstreklig å undertegne en avtale om kortere opplæringstid. Til avtalen skal det vedlegges en vurdering av arbeidsforholdene og risikoforholdene i bedriften. Det skal dokumenteres skriftlig og konkludere med at det er forsvarlig ut fra «problemenes karakter og omfang» at verneombudet gjennomfører HMS-kurs i en annen form en som 40-timerskurs slik loven foreslår.

Hva skal en forsvarlighetsvurdering inneholde?

Hva forsvarlighetsvurderingen skal bestå av og inneholde er varierende med hensyn til hvilken bransje man arbeider i, Antall ansatte, risikoforhold, osv. De nevnte faktorene er med på å avgjøre hvor grundig forsvarlighetsvurderingen må være.

Forsvarlighetsvurderingen må dermed tilpasses hvert enkelt foretak, med utgangspunkt i følgende temaer skal punktende under kartlegges og vurderes:

 • Type næringsvirksomhet
  • Risikoforhold som er typrisk for bransjen.
 • Organisasjon og lokasjon(er)
 • Antall ansatte
 • Riskoforhold/problemer/utfordringer individuelt for foretaket.
  • Henvis gjerne til gjennomført risikovurderingen/risikoanalyse
  • Eventuell historikk for uønskede hendelser
 • Forutsetningerforforsvarlighetsvurderingen
  • Hvor ofte skal ordningen revurderes?
  • Hvor lenge skal avtalen gjelde?

Dersom vurderingen konkluderer med at det er forsvarlig og hensiktsmessig med kortere HMS opplæring enn 40 timer, er vårt HMS-kurs for verneombud et godt alternativ.

Det er viktig å ta hensyn til Arbeidsmiljøloven § 3-1 når man vurderer forsvarligheten av Verneombudskurset. Behovet for opplæringen av verneombud må vurderes kontinuerlig.